Trung Tướng Lữ Mộng Lan

Tên Họ: Lữ Mộng Lan

Ngày và Nơi Sanh: 28/09/1927, Quảng Trị

Học Vấn:

- Diplôme D'Études Primaires Supérieures Indochinoise (DEPSI), Lycée Khải Định, Huế, 1944.

- Đại Học Chỉ Huy và Tham Mưu Cao Cấp, Fort Leavenworth, 1957

Chức vụ hiện tại: Tư Lệnh, Quân Đoàn II và Vùng 2 Chiến Thuật từ 01/03/ 1968.

Chức vụ quá khứ:

- Đại Đội Trưởng, 1951

- Tiểu Đoàn Phó, 1952

- Tham Mưu Trưởng Trung Đoàn, 1954

- Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn, 1955

- Tham Mưu Phó Hành Quân, Tổng Tham Mưu, 1958

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 25 Bộ Binh, 1962; Sư Đoàn 23 Bộ Binh, 1964; Sư Đoàn 10 Bộ Binh, 1965

- Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn, TTM, 1966

- Tư Lệnh Quân Đoàn II, 1968-1970

- Tổng Thanh Tra Quân Lực, 1972-1974

- Chỉ Huy Trưởng, trường Cao Đẳng Quốc Pḥng, 1974-1975

- Chỉ Huy Trưởng, Đại Học Quốc Pḥng, 1967

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1969

Adam Sadowski chuyển tới

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu.com