Trung Tướng Hoàng Xuân Lăm

Tên Họ: Hoàng Xuân Lăm

Ngày và Nơi Sanh: 10/10/1928, Phú Lộc, Quảng Trị

Học Vấn: Tú Tài

Chức vụ hiện tại: Thanh Tra, Pḥng Vệ Dân Sự

Chức vụ quá khứ:

- Tiểu Đội Trưởng, Đại Đội 1 Thiết Giáp, 1951

- Chỉ Huy Trưởng, Đại Đội 4 Thiết Giáp, 1954

- Chỉ Huy Trưởng, Trung Tâm Huấn Luyện Thiết Giáp, Trường Vơ Bị Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, 05/1955

- Kiêm nhiện Sĩ Quan Đại Diện Thiết Giáp trong Vùng 1 Chiến Thuật, 01/11/1955

- Kiêm nhiệm Tư Lệnh Thiết Giáp Kỵ Binh, Vùng 1 Chiến Thuật, 01/04/1956

- Trương Ban Ngành Thiết Giáp, Tổng Tham Mưu, 1957

- Giám Đốc Quân Huấn, Trường Chỉ Huy và Tham Mưu, Đàlạt 1960-63

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 23 Bộ Binh, 1963;

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 2 Bộ Binh, 1964

- Tư Lệnh, Quân Đoàn I và Đại Biểu Chính Phủ tại Miền Trung, Vùng Duyên Hải, 1966-1972

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1972

Adam Sadowski chuyển tới

Phim thau cua Cuu Trung Tuong Hoang Xuan Lam ve tin sai lam ong ta da qua doi tai Vietnam ngay 5/8/2015. Xin bao tin nay cho nguoi khac biet. Cam on.


Video from General Hoang Xuan Lam on 5/8/2015 speaking about incorrect news articles reporting of his death. Please share with others. Thank you.
Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu.com