Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm

Tên Họ: Hoàng Xuân Lãm

Ngày và Nơi Sanh: 10/10/1928, Phú Lộc, Quảng Trị

Học Vấn: Tú Tài

Chức vụ hiện tại: Thanh Tra, Phòng Vệ Dân Sự

Chức vụ quá khứ:

- Tiểu Đội Trưởng, Đại Đội 1 Thiết Giáp, 1951

- Chỉ Huy Trưởng, Đại Đội 4 Thiết Giáp, 1954

- Chỉ Huy Trưởng, Trung Tâm Huấn Luyện Thiết Giáp, Trường V? Bị Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, 05/1955

- Kiêm nhiện Sĩ Quan Đại Diện Thiết Giáp trong Vùng 1 Chiến Thuật, 01/11/1955

- Kiêm nhiệm Tư Lệnh Thiết Giáp Kỵ Binh, Vùng 1 Chiến Thuật, 01/04/1956

- Trương Ban Ngành Thiết Giáp, Tổng Tham Mưu, 1957

- Giám Đốc Quân Huấn, Trường Chỉ Huy và Tham Mưu, Đàlạt 1960-63

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 23 Bộ Binh, 1963;

- Tư Lệnh, Sư Đoàn 2 Bộ Binh, 1964

- Tư Lệnh, Quân Đoàn I và Đại Biểu Chính Phủ tại Miền Trung, Vùng Duyên Hải, 1966-1972

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1972

Adam Sadowski chuyển tới


CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi đau buồn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:
Chồng, Cha, Ông của chúng tôi là:

Ông Hoàng Xuân Lãm
Pháp Danh Chơn Lịch
Cựu Trung Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn I và Quân Khu I
Cựu Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp QLVNCH
Tốt nghiệp Khóa 3, Trần Hưng Đạo, Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
Sanh ngày 10 tháng 10 năm 1928 tại Quảng Trị, Việtnam
Đ? từ trần ngày 2 tháng 5 năm 2017 tại thành phố Davis, CA

HƯỞNG THỌ 90 TUỔI
Linh cữu sẽ được quàn tại Oak Hill Cemetery, 300 Curtner, San Jose, CA 95125.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Sáu - ngày 19 tháng 5 năm 2017:

10:00 giờ sáng – 11:30 giờ sáng Lễ Nhập Liệm và Thọ Tang

(dành riêng gia đình)

Thứ Bảy- ngày 20 tháng 5 năm 2017:

9:00 giờ sáng – 11:00 giờ sáng Thăm Viếng

11:00 giờ sáng – 12:00 giờ trưa Lễ Phủ Cờ

12:00 giờ trưa – 6:00 giờ chiều Thăm Viếng

Chủ Nhật - ngày 21 tháng 5 năm 2017:

9:00 giờ sáng – 10:30 giờ sáng Tụng Niệm

10:30 giờ sáng – 11:00 giờ sáng Lễ Thu Cờ

11:00 giờ sáng – 11:30 giờ sáng Di Quan và Hỏa Táng

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Vợ: Bà Quả Phụ Hoàng Xuân Lãm (nhủ danh Nguyễn Thị Lê Hồng)
Trường Nữ: Hoàng Nguyễn Phương-Liên và gia đình
Thứ Nữ: Hoàng Nguyễn Phuơng-Lan và gia đình
Thứ Nữ: Hoàng Nguyễn Phuơng-Dung và gia đình
Trường Nam: Hoàng Anh Tuấn
Thứ Nữ: Hoàng Nguyễn Phuơng-Nam và gia đình

Cáo Phó Nầy Thay Thiệp Tang
Xin Miễn Phúng Điếu

Nguồn: https://sites.google.com/view/hoangxuanlam/home

Trong website này có thêm một số hình ảnh của Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm


Phóng sự hình của Cố Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm - phần I
Phóng sự hình của Cố Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm - phần II


Phóng sự h́nh của Cố Trung Tướng Hoàng Xuân Lăm - phần I
Phóng sự h́nh của Cố Trung Tướng Hoàng Xuân Lăm - phần II


Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu.com